درخواست میراث از شهرداری ارومیه برای خودداری از مداخله در بافت تاریخی

0 انتشار:

جلسه بررسی تدوین ضوابط بافت تاریخی ارومیه صبح امروز در دفتر معاونت میراث فرهنگی با حضور کارشناسان ارشد میراث فرهنگی و مشاوران طرح برگزار شد و سرپرست اداره کل حفظ و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی از شهرداری ارومیه خواست تا پیش از تصویب ضوابط بافت تاریخی ارومیه برای هر مداخله‌ای در این بافت از اداره میراث فرهنگی آذربایجان غربی استعلام کند.

به گزارش صدای میراث از معاونت میراث فرهنگی، «سیدهادی احمدی» سرپرست اداره کل حفظ، احیاء، بناها و بافت های تاریخی در این جلسه گفت: با  تدوین ضوابط اختصاصی بافت تاریخی ارومیه، محدوده بافت تاریخی این شهر تحت ضوابط اختصاصی بافت‌های تاریخی اداره خواهد شد، از همین رو لازم است که تدوین ضوابط بافت تاریخی این شهر منطبق با ویژگی های این بافت، دغدغه های حفاظتی، احیای سازو کارهای حمایتی و مشارکت جویانه به احیاء ارزشهای تاریخی شهر ارومیه بپردازد.

وی افزود: اقدامات بی ضابطه شهری همچون تعریض معابر و صدور پروانه های ساختمانی مغایر با ضوابط و مقررات حاکم بر محدوده بافت تاریخی باعث شده تخلفات ساختمانی متعددی در عرصه و حرایم محدوه بافت ارزشمند ارومیه رخ دهد که بعضا خسارت های جبران ناپذیری بر پهنه بافت تاریخی و هویت شهری آن وارد کرده است.

احمدی مصوبات و آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۶۶قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذی در ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه) مبنی برلزوم انطباق اقدامات با رویکردهای کلی حفاظت احیاء محدوده تاریخی را ضروری دانست و عدم رعایت ضوابط استعلامی از سوی مجریان را نیازمند پیگیری حقوقی و طرح شکایت به مراجع ذیربط دانست.

وی گفت: اقدامات مغایر ضوابط (حتی ضوابط طرح تفصیلی) همچون احداث امتداد معبر سرداران با عرض بیش از ۲۴ متر و معابر دیگر ساختار و یکپارچگی عملکرد بافت تاریخی را مورد تهدید قرار داده است. این درحالی است که از دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی رفع مغایرت احداث امتداد معبر مذکور و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان درخواست شده است و پیگیری ویژه آن مجددا در دستور کار قرار گرفته است.

او تاکید کرد: متاسفانه کمیسیون های ماده ۵ در استانها علیرغم اینکه صلاحیت قانونی ورود به موضوعات میراث فرهنگی را ندارند، اما به دفعات برای انجام وظایف قانونی سازمان مشکل ایجاد کرده اند و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بنا به وظیفه ناچار به پیگیری ابطال این مصوبات شده است.

در پایان مقرر شد وظایف شهرداری ارومیه در مورد بافت تاریخی با محدوده مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بار دیگر یادآوری شود و از شهرداری خواسته شود تا پیش از تصویب ضوابط اختصاصی بافت هر گونه مداخله را از اداره کل استعلام کند.

print

Comments are closed.