دوشنبه, ۱۴ اسفند, ۱۴۰۲

سامانه صدور مجوزهای صنایع دستی بازگشایی شد

0 انتشار:

صدای میراث: پس از انتشار گزارش صدای میراث با موضوع مسدود شدن سه ماهه سایت صدور مجوزهای صنایع دستی، مشکل سایت صدور مجوزهای صنایع دستی برطرف شد.

مسدود شدن سایت صدور مجوزهای صنایع دستی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی را با مشکل  تمدید مجوزهای تولید، جرایم مالیاتی و محاسبه نشدن مدت بیمه آن ها مواجه کرده بود.

صدای میراث نیز با انتشار گزارشی مشکلات ایجاد شده برای صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی به دلیل قطع سه ماهه سایت صدور مجوزهای صنایع دستی پیگیری کرد.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی نیز در گفت و گو با صدای میراث نیز وعده داد که مشکل قطعی این سایت کاربردی برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی تا پایان هفته برطرف می شود.

اکنون وعده معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی تحقق یافت و از عصر روز سه شنبه سامانه صدور مجوزهای صنایع دستی به روی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی کشور باز شد.

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید