«دایره‌المعارف دستبافته عشایری و روستایی بردسیر و شهر بابک » منتشر شد

0 انتشار:

کتاب دایره المعارف دستبافته های استان کرمان جلد دوم «دایرهالمعارف دستبافته عشایری و روستایی مناطق بردسیر و شهر بابک » به کوشش عقیل سیستانیتوسط مرکز فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسید .

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، بیشترین اطلاعات این کتاب ماحصل تجربه و دانش بافندگان ، خبرگان ، تجار و تولید کنند گان فرشو گلیم استان کرمان به خصوص مناطق بردسیر و شهر بابک است .

کتاب «دایرهالمعارف دستبافته عشایری و روستایی مناطق بردسیر و شهر بابک » مشتمل بر دو فصل ، به بیان وضعیت جغرافیایی و اقلیمی بردسیر و شهر بابک ومعرفی طرح های رایج دستبافته ، فرشینه مناطق ، دستبافته ایلات ،مهمترین مناطق بافنده و … می پردازد.

نویسنده در دیباچه این کتاب آورده است ؛ تحقیق و تدوین کتاب حاضر این طور شکل گرفت که به این باور رسیدم که چنانچه فرش کرمان در کل ایران مستند نگاری،ثبت و منتشر می شد نه مسئولین و متولیان مربوط نادیده اش می گرفتند و نه بیگانگان به این سادگی دست به کپی برداری و تقلید از آن می زدند .

فرش کرمان در عین حال که متنوع ترین فرش ایران و دنیاست نادیده گرفته شده و تحقیق جامعی در باره آن صورت نگرفته است تا جایی که برخی نمونه فرشعشایری کرمان برای تجار و فروشندگان بومی و غیر بومی شناخته شده نیست .این نقوش و طرح ها به مرور سینه به سینه انتقال یافته و در این انتقال بسیاری ازباورها و اعتقادات و حتی اسامی فراموش شده یا تغییر کرده اند .

print

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید