Tagged: اردکان، یزد، برج های دیده بانی، مصطفی فاطمی،