Tagged: بهروز عمرانی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، زبان و گویش، زبان های درخطر،