Tagged: ساخت و ساز، حریم، امامزاده جعفر دامغان، میراث فرهنگی، هادی احمدی، بافت ها و بناها،