Tagged: سرای سروش، سرای مهدیزاده، سرای نخجوان، آذربایجان غربی، ارومیه، بازسازی و مرمت، بازار تاریخی ارومیه، هادی احمدی،