Tagged: قصه های عامیانه، تنوع فرهنگی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی،

0

نشست علمی «قصه های عامیانه و تنوع فرهنگی در ایران» توسط مرکز اسناد فرهنگی آسیا با همکاری محققان و اعضا هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،  مریم عاملی رییس مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دراین نشست بر اهمیت رابطه میان قصه های عامیانه و تنوع فرهنگی در ایران تاکید کرد. محمد حسین باجلان فرخی اسطوره شناس و از اعضای پیشین مرکز مردم شناس به مرور افسانه های عامیانه پرداخت و رابطه آنها را با اسطوره های ایرانی به بحث گذاشت. علیرضا حسن زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سخنرانی خود را با عنوان قصه، بافت و مخاطب با تاکید بر تجربه میدانی خود که بهکتاب های افسانه زندگان و کودکان و جهان افسانه تبدیل شده به بحث نهاد و معانی بافتی قصه ها را در حوزه های فرهنگی گیلکی، تالشی ،بوشهری ومازندرانیمورد بررسی قرار داد. وی با توجه به زوال تجربه روایت به معنای کلاسیک آن، از کوشش در باز بافتی کردن یا خلق بافت جدید از طریق به وجود آمدن میراث فرهنگی میان نسلی دربرابرگسست میان نسلی سخن گفت که از طریق قصه گویی برای کودکان ایرانی ممکن خواهد بود. در ادامه مهرداد ملک زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از اهمیت روایت های یونانی برای شناخت میراث روایی ایرانی سخن گفت وسخنرانی خود را با نام یکی از داستان مادی در آناباسیس،کسنفن (دفتر سوم) ارائه داد و قصه های ثبت شده در منابع یونانی را برای درک قصه های ایرانی مهم دانست.ادامه