Tagged: لیلا فاضل، روزنامه همشهری، جاده هخامنشی، فهرج، میراث فرهنگی، آثار تاریخی،