Tagged: مجموعه تاریخی، سرای یوسفیه، بروجرد، رضا هورمهر، بافت تاریخی، مرمت،