Tagged: کارگاه های مرمتی، دلاور بزرگ نیا، نشست تخصصی، حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه شهری،