Tagged: آتش سوزی، بازار تاریخی تبریز، حریق، میراث جهانی،