Tagged: توس، برج و بارو، دروازه رودبار، احسان زهره وندی،