Tagged: خیابان کشی، مصوبه شورای عالی و شهرسازی، بافت تاریخی، قزوین،